බිත්තර සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් එන ලකුණු

39

දිගින් දිගටම බිත්තර මිල ඉහළ ගියහොත් ඒ සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කිරීමේ ඉඩ කඩක් පවතින බව සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා

බිත්තර මිල ඉහළ යාම සම්බන්ධයෙන් NEWS24 කළ විමසීමකට පිළිතුරු ලබා දෙමින් එහි  අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් නිහාල් වෙඩිසිංහ මහතා මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments