කොමිසම මැතිවරණ පැමිණිලි ඉල්ලයි

39

නිදහස් හා සාධාරණ ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීමේ කාර්යයට බාධාවන ආකාරයේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මැතිවරණ කොමිසන් සභාව දුරකථන අංක කිහිපයක් හඳුන්වාදී තිබෙනවා.

එසේම වයිබර්, වට්ස්ඇප් මාර්ගයෙන්ද පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකියි.

මැතිවරණ කාලසීමාව තුළදී පක්ෂ, කණ්ඩායම් හෝ අපේක්ෂකයින් ප්‍රවර්ධනයට නැතහොත් අගතියට හේතුවන පරිදි නිදහස් හා සාධාරණ ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීමේ කාර්යයට බාධාවන ආකාරයේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරන ලෙස කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළා.

මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය

0112 88 61 79
0112 88 64 21 හෝ
0112 88 61 17

ෆැක්ස් අංක 0112 88 65 51 හෝ 0112 88 65 52

වයිබර් හෝ වට්ස් ඇප් 071 916 00 00

එසේම ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා හෝ ටෙල් කමිෂන් -ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා යන ෆේස්බුක් ගිණුම ඔස්සේද පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකියි.

Your Comments