2017 සරසවි පිවිසුම් අවම ලකුණු මෙන්න

84

2017 උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵලවලට අනුව විශ්ව විද්‍යාලවලට සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීමමේ අවම ලකුණු නිකුත් කර තිබෙනවා.

වැඩි තොරතුරු ලබා ගන්න http://ugc.ac.lk/

Your Comments