පැය 24ක වෙනස

71

උදෑසන 08.30ට අවසන් වූ පැය 24 තුළ උපරිම වර්ෂාපතනය මි.මි. 82.2 ක් ලෙස අනුරාධපුර කලවැදි උල්පත ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා.

දහවල දී උපරිම උෂ්ණත්වය හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ දී සාමානය අගයට වඩා සෙල්සියස් අංශක 02 කින් පහළ ගොස් ඇති අතර මඩකලපුව සහ යාපනයේ දහවල් කාලයේ උපරිම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 02 කින් ඉහළ ගියා.

රාත්‍රී කාලයේ අවම උෂ්ණත්වය නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ සාමානය අගයට වඩා සෙල්සියස් අංශක 02 කින් ඉහළ ගොස් තිබුණා.

ඊයේ උපරිම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 33.1ක් ලෙස වාර්තා වූයේ මඩකලපුවෙන්.

සෙල්සියස් අංශක 14ක අවම උෂ්ණත්වය  නුවරඑළියෙන්  වාර්තා වූවා.

Your Comments