හිටපු ජනපති මහින්ද අගමැති කිරීමට කැමති අය මෙන්න

19
හිටපු ජනපති මහින්ද අගමැති කිරීමට කැමති අය මෙන්න

හිටපු ජනපති මහින්ද අගමැති කිරීමට කැමති අය මෙන්න ================================================

Posted by News24 on Thursday, June 14, 2018

තමා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කළ යුතු බවට නිදහස් පක්‍ෂයේ 16 කණ්ඩායම සිදු කරන ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා මහනුවරදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කළා.
හිටපු ජනාධිපතිවරයා පෙන්වාදෙන්නේ ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ මතය ද තමා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කිරීම බවයි.
ජනතාව ඕනෑම මැතිවරණයකට සූදානම් බවද මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා පෙන්වා දෙනවා.

 

Your Comments