හයිලෙවෙල් මාර්ගයේ දැඩි රථවාහන තදබදයක්

56

හයිලෙවෙල් මාර්ගයේ මහරගම සහ නුගේගොඩ අතර දැඩි රථාවහන තදබදයක් හටගෙන තිබෙනවා.

නුගේගොඩ ගම්සභා හන්දියේ මාර්ග සංඥා පද්ධතියේ හටගත් දෝෂයක් හේතුවෙන් මෙම තදබදය හටගෙන ඇති බවයි වාර්තා වුණේ.

Your Comments