හමුදාව ගිං ගඟේ කළ මෙහෙයුම
සුනෙත් ගාල්ලගේ - ගාල්ල

38

ගාල්ල, ගිං ගඟ හරහා ඇති පාලම අසල රැඳී තිබූ විශාල ප්‍රමාණයේ කසල ඉවත් කිරීමේ ශ්‍රමදානයක් හමුදා නිලධාරීන් සහ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය එක්ව සිදු කර තිබෙනවා. අදාළ පාලම ආසන්නයේ විශාල වශයෙන් කසළ රැඳෙන බවත් එමගින් විශාල වශයෙන් හානි සිදු විය හැකි බවයි නිව්ස්24 වාර්තාකරු පවසන්නේ. එලෙස යුද හමුදා සෙබළුන් සහ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරීන් එක්ව සිදු කළ ශ්‍රමදානයේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ.

 

 

Your Comments