සාමාන්‍ය පෙළ ජාතික හැඳුනුම්පත් ගැන විමසීමට දුරකථන අංකයක්

11

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් පිළිබද විමසීම සඳහා දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

ඒ, පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින්.

ඒ අනුව ජාතික හැදුනුම්පත් ලැබී නොමැති සිසුන්ට 0115 226 115 අංකය අමතා තොරතුරු ලබා ගත හැකියි.

Your Comments