සාමාන්‍ය පෙල සහ උසස් පෙල අපේක්ෂකයින්ට දැනුම්දීමක්

23

මෙම වසරේ සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අපේක්ෂකයින්ට ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබාගැනීම සඳහා කඩිනමින් ඉල්ලුම් කරන ලෙස පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේනතුව ඉල්ලීමක් කරනවා.
එහි කොමසාරිස් ජනරාල් වියානි ගුණතිලක මහතා කියා සිටියේ සියයට 40 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මෙතෙක් ඒ සඳහා ඉල්ලුම්පත් යොමුකර නොමැති බවයි.
ඇතැම් ඉල්ලුම්පත්වල අඩුපාඩු රැසක් දක්නට ලැබුණු බවද කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් ඳහන් කළා.

Your Comments