සම ලිංගික විවාහ සඳහා ආසියාවේ පළමු අනුමැතිය හිමිවෙයි (PHOTOs)

226

සම ලිංගික විවාහ සඳහා නීත්‍යානුකුල අයිතිය ලබා දීමට තායිවාන පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සම ලිංගික විවාහ සඳහා හිමිකම ලබා දුන් ආසියාවේ පළමු රාජ්‍ය වන්නේ තායිවානයයි.

2017 දී එරට ව්‍යවස්ථාදායක අධිකරණය සම සම ලිංගික විවාහ සඳහා නීතිමය පසුබිම සකස් කර දී තිබුණා.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුවට අවුරුදු දෙකක කාලයක් තුළ එය අවශ්‍ය ලෙස සංශෝධනය කර අනුමත කිරීම සඳහා බලය පැවරුණු අතර එම කාලය අවසන් වීමට නියමිතව තිබුණේ මේ මස 24 වන දායින්.

Your Comments