සමෘද්ධි සංවර්ධන සහ කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරීන් සංකේත වැඩවර්ජනයක

21

අද දින සංකේත වැඩ වර්ජනයක නිරතවීමට සමෘද්ධි සංවර්ධන සහ කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරීන් තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ පරිපාලන ගැටළු කිහිපයක් මුල් කරගනිමින්.
ඉදිරියේදී මේ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටද බලාපොරොත්තු වන බවයි සමස්ත ලංකා සමෘද්ධි සංවර්ධන හා කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ලේකම්, පළාත් සභා මන්ත්‍රී ජගත් කුමාර මහතා සඳහන් කළේ .

Your Comments