සංශෝධනය කළ විශ්‍රාම වැටුප අද සිට

56

විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාවය මෙම මාසයේ සිට ඉවත් කිරිමත් සමඟම වැඩිවන වැටුප් අද සිට ලබා දීමට නියමිත බව විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එහි නියෝජ්‍ය අධ්යක්ෂ ජනරාල් රවීන්ද්‍ර පත්මප්‍රිය මහතා පැවසුවේ ඒ අනුව ජුලි මාසය ඇතුළුව අගෝස්තු හා සැප්තැම්බර් මාසවලදී විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාවය 5,75,000 ක් පමණ ඉවත්වන බවයි.

ඒ අනුව දිවයින පුරා පිහිටි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 331 කදී වැටුප් විෂමතාවය ඉවත්කර ඉහළ යන වැටුප විශ්‍රාම වැටුපට එකතු කිරීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව අද දිනයේ විශ්‍රාමිකයින් 50,000 ක පමණ පිරිසකට විශ්‍රාම වැටුප ඉහළ යනු ඇති.

Your Comments