ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අද

51

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අද පවැත්වෙනවා.
විභාග මධ්‍යස්ථාන 3, 050 කදී පැවැත්වෙන විභාගය සඳහා මෙවර පෙනි සිටින අයදුම්කරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව තුන් ලක්ෂ 55, 326ක්.
සිංහල මාධ්‍ය අයදුම්කරුවන් දෙලක්ෂ 67, 770 දෙනෙකු සහ දෙමළ මාධ්‍ය සිසුන් 87, 556 දෙනෙකු මෙවර විභාගය සඳහා පෙනි සිටිනු ඇති.
සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථාන 497ක් යටතේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පැවැත්වෙනවා.

Your Comments