වෛද්‍යවරුන්ගේ ඩැට් දීමනාව ඉහළට

23

වෛද්‍යවරුන්ට ලබාදෙන බාධක සහ පැමිණීමේ ප්‍රවාහන දීමනාව හෙවත් ඩැට් දීමනාව ඉහළ දැමීම සඳහා මහා භාණ්ඩගාරයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ඒ අනුව, සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරයෙකුට මෙම දීමනාව රුපියල් 15,000කින් සහ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුට රුපියල් 25,000කින් ද ඉහළ යනු ඇති.

මේ වන විට රජයේ සියලු‍ම වෛද්‍යවරුන්ට ඩැට් දීමනාව ලෙස රුපියල් 35,000ක් ලබාදෙන බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මෙම දීමනාව ඉහළ දැමීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් පසුගිය දා නිර්දේශ ඉල්ලා තිබුණා.

Your Comments