”වෙහෙරපුර උදාගම්මානය” අද ජනපති අතින් ජනතා අයිතියට

42

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නිකවැරටිය, කොටවෙහෙර ‘වෙහෙරපුර’ උදාගම්මානය අද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතින් ජනතා අයිතියට පත්කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

එම වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත්වන 81 වැනි උදා ගම්මානය වන්නේ මෙයයි.

ඉදිකිරීම් සඳහා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ප්‍රතිලාභීන් වෙත අඩුපොළී නිවාස ණය ලබාදී ඇති අතර ප්‍රජා සහභාගීත්වය යටතේ නිවාස ඉදිකර තිබෙනවා.

මෙහි මුළු නිවාස ගණන 32ක්.

ගම්මානය විදුලිය හා පිරිසිදු පානීය ජලය යන පහසුකම්වලින් මෙන්ම අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියකින් ද සමන්විතයි.

Your Comments