විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට පියෙක් සේ කටයුතු කරනවා

8

විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන්ට තම ධුර කාලය තුළදී පියෙකු සේ කටයුතු කරන බව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහ උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කලා.
ඒ හෝමාගම පැවති පිළිගැනීමේ උත්සවයකට එක්වෙමින්

Your Comments