විද්‍යා පීඨ අයදුම්පත් ලියාපදිංචි තැපැලෙන් යොමු කිරීමට අවස්ථාව

75

විද්‍යාපීඨ සඳහා ලියාපදිංචි තැපෑල හරහා ද අයදුම්පත් යොමු කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇතැයි, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.
විද්‍යාපීඨ කොමසාරිස් ජනරාල් කේ. එම්. එච්. බණ්ඩාර මහතා පැවසුවේ අන්තර් ජාලය හරහා අයදුම්පත් යොමු කිරිම අනිවාර්ය කෙරුණ ද, සිසුන්ට පවතින අපහසුතා සැලකිල්ලට ගෙන එම පියවර ගත් බවයි.
අන්තර් ජාලය හරහා ක්‍රමයට අයදුම්පත් යොමු කළ නොහැකි සිසුන් සඳහා පමණක් ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන බවයි ඔහු අවධාරණය කළේ.

Your Comments