වැල්ලවාය නගරයේ අනවසර වෙලදසැල් ඉවත් කිරීමත් සමග උණුසුම් තත්ත්වයක්

23

වැල්ලවාය නගරයේ අනවසරයෙන් සදා ඇති වෙලදසැල් ඉවත් කිරීමට වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් පියවර ගැනීමත් සමග මේ වන විට උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වී තිබෙනවා. වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් මීට ඉහතදී දැනුන්දීම් කලද ඔවුන් වෙලදසැල් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. එම නිසා අද දින මෙම වෙලදසැල් ඉවත් කිරීමට සුදානම් වූ එහිදී මෙම තත්ත්වය හටගෙන තිබෙනවා. මේ වන විට වැල්ලවාය පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන් ද එම ස්ථානයට පැමිණ ඇති අතර සිද්ධිය වාර්තා කිරීමට මාධ්‍යවේදීන්ට වැල්ලවාය පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා විසින් බාධා සිදු කර අතර මාධ්‍යවේදීයෙකුගේ කැමරාවක්ද පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා භාරයට ගෙන තිබෙනවා.

Your Comments