වැරදි වලට හසුවූ 37දෙනෙකුගේ නම් ඡන්ද හිමි නාම ලේ‍‍ඛනයෙන් ඉවතට

21

විවි‍ධ වැරදිවලට හසුවු 37 ‍දෙනකුගේ නම් ජාතික මැතිවර‍ණ කොමිසම විසින් ඡන්ද හිමි නාම ලේ‍‍ඛනයෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා.

මෙම 37 දෙනා විවිධ වැරදිවලට සිර දඬුවම් විඳින පුද්ගලයන් බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයෙන් නම් ඉවත් කෙරුණු වැඩිම පිරිසක් අයත් වන්නේ අනුරා‍ධපුර දිස්ත්‍රික්කයට වන අතර, එම සංඛ්‍යාව 31 ක්.

මීට අමතරව ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය දෙදෙනකුගේ හා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය එක් අයකුගේ ද නම් ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයෙන් ඉවත් කර ඇති බවයි වාර්තා වුණේ.

Your Comments