වර්ජනය අතහැර සාකච්ඡාවට එන්න – තැපැල්පති ඉල්ලයි

124

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ වර්ජනයේ නිරත සියලු කාර්ය මණ්ඩලයට සේවා ස්ථාන වෙත හැකි ඉක්මනින් වාර්තා කරන ලෙස තැපැල්පති රෝහණ අභයරත්න මහතා ඉල්ලා සිටිනවා.

තැපැල්, තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යවරයා, අමාත්‍යංශ ලේකම් හා තැපැල්පති වශයෙන් තමාත් වෘත්තීය සමිති විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ගැටළු සාධාරණ බව පිළිගන්නා බව සඳහන් කරයි.

ඉදිරි මාසයක කාල සීමාව තුළ සෑම දෙනාටම පිළිගත හැකි සමස්ත විසඳුමකට යාමට කටයුතු කරන බවයි තැපැල්පති සදහන් කළේ.

අවුරුදු 200කට අධික කාලයක සිට සුවිශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කරනු ලබන තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව, මෙම වැඩවර්ජනය හේතුවෙන් මහජනතාවට අවශ්‍ය සේවාවන් සැපයීමට නොහැකි වුවහොත් එහි වගකීම තම දෙපාර්තමේන්තුව සතු වන බවත් එහි අහිතකර ප්‍රතිපල කාර්ය මණ්ඩලයට භුක්ති විඳින්නට සිදු වන බවත් තැපැල්පතිවරයා පෙන්වා දෙයි.

තවද වර්තමාන තරඟකාරි පසුබිම තුළ තැපැල් සේවාවට සමාන වූ සමාන්තර සේවා සපයනු ලබන ආයතනයන්හි තරඟකාරිත්වය හමුවේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ආරක්ෂා කර ගැනීමට නම් තම සේවාව ප්‍රශස්ත ලෙස කර ගෙන යාමට කටයුතු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඔහු අවධාරණය කරයි

Your Comments