වර්ජනයේ නිරත තැපැල් සේවකයින්ගේ පා ගමන හේතුවෙන් ඩී.ආර්.විජේවර්ධන මාවත අවට රථවාහන තදබදයක්

14

වර්ජනයේ නිරත තැපැල් සේවකයින් මේ වනවිට කොළඹ දී විරෝධතා පා ගමනක නිරත වනවා.

ඒ හේතුවෙන් කොළඹ – ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවත හා අවට ප්‍රදේශයේ රථ වාහන තදබදයක් ද පවතින බවයි වාර්තා වන්නේ.

තැපැල්, තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිටින් මෙම පා ගමන ආරම්භ වූණා.

ඔවුන් මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුව දක්වා මෙලෙස පා ගමනින් ගමන් කරමින් සිටින බව සඳහන්.

Your Comments