ලෝටස් පාර වැසෙයි

47

විරෝධතා පා ගමනක් හේතුවෙන් කොළඹ ලෝටස් පාර තාවකාලිකව වසා දමා තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙයසි පොලීසිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කලේ.

 

Your Comments