රූමස්සල මංසන්ධියේ විරෝධතාවයක්

11

ගාල්ල – කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ රූමස්සල මං සන්ධිය අසළ ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක් මේ වන විට විරෝධතාවක් පැවැත්වෙනවා.
ඒ, ගාල්ල – රූමස්සල – බොනවිස්ටා ප්‍රාථමික විද්‍යාලය සහ බොනවිස්ටා ජාතික පාසල ඒකාබද්ධ කරන ලෙසට බල කරමින්.
බොනවිස්ටා ජාතික පාසලට නව ප්‍රාථමිකයක් එක් කිරීමට මේ වන විට කටයුතු කරමින් සිටින බව සදහන්.
කෙසේ වෙතත් එය නතර කර බොනවිස්ටා ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ඊට එක් කරන ලෙසයි විරෝධතාකරුවන් ඉල්ලා සිටින්නේ.

Your Comments