රුපියල තවත් පහළට

87

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාත සටහනට අනුව අද එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 175යි ශත 56 ක් ලෙසින් සටහන් වුණා.
ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය ඉතිහාසයේ පළමු වරට එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් මිල පසුගිය සැප්තැම්බර් 21 දා රුපියල් 170 සීමාව ඉක්මවනු ලැබුවා.
ඒ අනුව අද දිනයේ දී එය පළමු වරටයි රු. 175 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇත්තේ.

 

Your Comments