රජය සිදු කරන යහපත් ක්‍රියා සඳහා සහය දක්වනවා

13

රජය මගින් සිදු කරන යහපත් ක්‍රියා සදහා සහය දක්වන බව දෙමල සන්ධානයේ නායක ආර් සම්බන්ධන් මහතා ප්‍රකාශ කලා.
ඒ මඩකලපුව ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකට එක් වෙමින්.

Your Comments