යහපාලන ආණ්ඩුවෙන් බලාපොරොත්තු වූ ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට නොහැකි වූ හේතුව අගමැති පහදයි

8

රට ගොඩගැනීම සඳහා යහපාලන ආණ්ඩුව ඇති කළ ද මතු වූ මත ගැටුම් හා පුද්ගල චරිත ගැටුම් හේතුවෙන් ඇතැම් ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට නොහැකි වූ බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කලේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ 2019 වර්ෂය සඳහා ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන සහ එහි ප්‍රගතිය සම්බන්ධව බදුල්ල, මොණරාගල සහ රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්කවල පළාත් පාලන මහජන නියෝජිත හමුවේදීයි.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වූ අග්‍රාමාත්‍යරවයා.

Your Comments