මොරගහකන්ද ව්‍යාපෘතියේ අක්‍රමිකතා දැනුම්දෙන්න විශේෂ ඒකකයක්

13

මොරගහකන්ද කළු ගඟ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතුවලට අදාළව දුෂණ වංචා සහ අක්‍රමිකතා පිළිබඳ තොරතුරු දැනුම්දීමට විශේෂ ඒකකයක් ස්ථාපිත කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව, ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතුවල වංචා දුෂණ සහ අක්‍රමිකතා පිළිබඳ නිශ්චිත තොරතුරු කිසිවක් සාක්ෂි සහිතව ඇත්නම් ඒවා මෙම ඒකකයට දැනුම්දිය හැකියි.
පසුගිය ජුලි මස 23 වනදා කළු ගඟ ජලාශයේ දියවර රැඳවුම් මංගල්‍යයේදී මෙම විශේෂ ඒකකය කඩිනමින් ස්ථාපිත කරන බවට ජනාධිපතිවරයා කළ ප්‍රකාශය අනුවයි මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ.
ඒ අනුව 0112 034 159 දුරකථන අංකය සහ 0112 879 976 යන ෆැක්ස් අංකය ඔස්සේ මේ පිළිබඳ සාක්ෂි සහිතව තොරතුරු දැනුම්දීමට හැකියාව පවතිනවා.
එමෙන්ම ”අධ්‍යක්ෂ විමර්ශණ, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යංශය, සොබාදම් පියස, අංක 416/සී/1, රොබට් ගුණවර්ධන මාවත, බත්තරමුල්ල.” යන ලිපිනයට ද පැමිණිලි යොමුකළ හැකි බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය කියා සිටියේ.

Your Comments