මුදල් ඇමති වැඩ භාර ගනී

17

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මීට සුලු වේලාවකට පෙර මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය ධුරයේ නිල වශයෙන් වැඩ භාර ගනු ලැබුවා. ඒ මුදල් අමාත්‍යංශයේදී යි.
ආගමික වතාවත් සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය ධුරයේ නිල වශයෙන් වැඩ භාර ගත් බවයි එහි සිටින නිවුස් 24 වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.

 

Your Comments