මුතුරාජවෙල තෙල් කානදුව ගැන විමර්ශන වාර්තාව ඛනිජ තෙල් සංවර්ධන අමාත්‍යංශයට 

35

මුතුරාජවෙල තෙල් කාන්දුව සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ විමර්ශනයට අදාලව නාරා ආයතනය විසින් සකස් කළ වාර්තාව ඛණිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය වෙත භාරදී තිබෙනවා.
තෙල් කාන්දුව හේතුවෙන් පරිසරයට සිදුව ඇති හානිය සම්බන්ධයෙන් එම වාර්තාවෙන් කරුණු දක්වා ඇති බවයි නාරා ආයතනය සඳහන් කළේ.
අදාල සිද්ධියෙන් පරිසරයට සිදුව ඇති හානිය සහ ඉදිරියේදී සිදු කළ යුතු වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් එහි කරුණු ඇතුළත් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.
පසුගියදා මුතුරාජවෙල ගබඩා සංකීර්ණයට ඉන්ධන ගෙන යන නලයක කාන්දුවක් සිදු වූ අතර වහා ක්‍රියාත්මක වූ ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ නිළධාරින් අදාල කාන්දුව නතර කිරිමටයි පියවර ගත්තේ.
කෙසේ වෙතත් ඒ වන විටත් නලයෙන් කාන්දු වූ ඉන්ධන මුහුදට එක් වී තිබූ අතර ඒවා දික්ඕවිට සිට උස්වැටකෙයියාව දක්වා වූ වෙරළ තීරයේ විසිරි ගොස් තිබුණා.
 

Your Comments