මාතර කොල්ලයට පැමිණි කොල්ලකරුවන් පැන ගිය හැටි මෙන්න [CCTV වීඩියෝ]

55

මාතර නගරයේ ස්වර්ණාභර්ණ වෙළෙඳ සැලක් කොල්ලකෑමට පැමිණි කොල්ලකරුවන් සහ පොලිසිය අතර වෙඩි හුවමාරුවක් අද පෙරවරුවේ සිදු වූවා. එම අවස්ථාවේදී පොලිස් නිලධාරියකු වෙඩි ප්‍රහාරයට ලක්වන ආකාරය සහ කොල්ලකරුවන් පැන යන ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවක් මේ.

මාතර කොල්ලයට පැමිණි කොල්ලකරුවන් පැන ගිය හැටි මෙන්න [CCTV වීඩියෝ]

මාතර කොල්ලයට පැමිණි කොල්ලකරුවන් පැන ගිය හැටි මෙන්න [CCTV වීඩියෝ]==========================================================මාතර නගරයේ ස්වර්ණාභර්ණ වෙළෙඳ සැලක් කොල්ලකෑමට පැමිණි කොල්ලකරුවන් සහ පොලිසිය අතර වෙඩි හුවමාරුවක් අද පෙරවරුවේ සිදු වූවා. එම අවස්ථාවේදී පොලිස් නිලධාරියකු වෙඩි ප්‍රහාරයට ලක්වන ආකාරය සහ කොල්ලකරුවන් පැන යන ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවක් මේ.

Posted by News24 on Friday, June 22, 2018

Your Comments