මහපාර හදන සැරයන් පුංචිබණ්ඩා

23
මහපාර හදන සැරයන් පුංචිබණ්ඩා

මහපාර හදන සැරයන් පුංචිබණ්ඩා ============================ MORE >>> https://goo.gl/4iUHYP නිළ ඇඳුමෙන්ම මාර්ගයේ කොටසක් පිළිසකර කරන පොලිස් නිළධාරියෙකු ගල්ගමුව මහගල්කඩවල පොලිස් මුරපොල අසළදී දැක ගත හැකිවුණා. මාර්ගය සංවර්ධනය වුවද මහ මග හා අයින සම මට්ටමකින් නොපැපවතීමෙන් රථවාහන මෙන්ම පදිකයින් දැඩි අසීරුවට පත්වීම වළක්වාලන්නට මේ උත්සහ ගන්නේ ගල්ගමුව පොලිසියට අනුයුක්තව සේවය කරන සැරයන් පුංචිබණ්ඩා (56425) මහතායි. ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව ලබාදුන් පස්, මාර්ගයේ දෙපස වැලි තීරුවට දමා තුනීකොට තලා පිළිසකර කරමින් සිටියි. මහජනතාව පොලිසියට නිරන්තරයෙන් චෝදනා එල්ලකරන සමයක මෙවන් නිළධාරියෙකුගේ සේවය පිළිබඳ කුරුණෑගල අනුරාධපුර ගල්ගමුව හරහා දිවෙන මාර්ගයේ ගමන්ගන්නා සියල්ලන්ගේ ප්‍රශංසාවට ලක්වනවා. සැරයන් පුංචිබණ්ඩා මහතා පවසන්නේ මෙම මාර්ගය, දෙපසට වඩා උස්ව පිහිටීමෙන් බොහෝ දෙනා අපහසුතාවයට පත්වන බවයි. එම ප්‍රදේශය පිළිසකර කරදෙන මෙන් බොහෝදෙනෙකුගෙන් ඉල්ලාසිටියත් පළක් නොවුන නිසා රථවාහන හා පාගමනින් යන අයගේ සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන් ඉඩ ලද සැමවිටකම මෙලස මාර්ගය දෙපස පිළිසකර කරණ බවයි. රජයෙන් පැවරුන රාජකාරියට එහා ගිය සේවයක් සිදුකිරීම ජනතාවගෙන් වේතන ලබන පොලිස් නිළඇඳුමට අපකීර්තියක් නොවන බවද සැරයන් පුංචිබණ්ඩා මහතා සඳහන් කරයි. (දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර _ කුලියාපිටිය )

Posted by News24 on Thursday, June 28, 2018

නිළ ඇඳුමෙන්ම මාර්ගයේ කොටසක් පිළිසකරකරන පොලිස් නිළධාරියෙකු ගල්ගමුව මහගල්කඩවල පොලිස් මුරපොල අසළදී දැක ගත හැකිවුණා.
මාර්ගය සංවර්ධනය වුවද මහ මග හා අයින සම මට්ටමකින් නොපැපවතීමෙන් රථවාහන මෙන්ම පදිකයින් දැඩි අසීරුවට පත්වීම වළක්වාලන්නට මේ උත්සහ ගන්නේ ගල්ගමුව පොලිසියට අනුයුක්තව සේවය කරන සැරයන් පුංචිබණ්ඩා (56425) මහතායි.
ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව ලබාදුන් පස්, මාර්ගයේ දෙපස වැලි තීරුවට දමා තුනීකොට තලා පිළිසකර කරමින් සිටියි.
මහජනතාව පොලිසියට නිරන්තරයෙන් චෝදනා එල්ලකරන සමයක මෙවන් නිළධාරියෙකුගේ සේවය පිළිබඳ කුරුණෑගල අනුරාධපුර ගල්ගමුව හරහා දිවෙන මාර්ගයේ ගමන්ගන්නා සියල්ලන්ගේ ප්‍රශංසාවට ලක්වනවා.

සැරයන් පුංචිබණ්ඩා මහතා පවසන්නේ මෙම මාර්ගය, දෙපසට වඩා උස්ව පිහිටීමෙන් බොහෝ දෙනා අපහසුතාවයට පත්වන බවයි.

එම ප්‍රදේශය පිළිසකර කරදෙන මෙන් බොහෝදෙනෙකුගෙන් ඉල්ලාසිටියත් පළක් නොවුන නිසා රථවාහන හා පාගමනින් යන අයගේ සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන් ඉඩ ලද සැමවිටකම මෙලස මාර්ගය දෙපස පිළිසකර කරණ බවයි.

රජයෙන් පැවරුන රාජකාරියට එහා ගිය සේවයක් සිදුකිරීම ජනතාවගෙන් වේතන ලබන පොලිස් නිළඇඳුමට අපකීර්තියක් නොවන බවද සැරයන් පුංචිබණ්ඩා මහතා සඳහන් කරයි.
(දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර _ කුලියාපිටිය )

Your Comments