මහනුවර ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද පැය 28 ක ජල කප්පාදුවක් මහනුවර

6

ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද පෙරවරු 9 සිට පැය 28 ක කාලයක් සඳහා ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.
මහනුවර දකුණ බල ප්‍රදේශයට අයත් නිල්ලඹ ජල පවිත්‍රාගාරයේ අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙනුයි මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන්නේ.
ඒ අනුව සිකුරාදා පස්වරු එක දක්වා උඩුනුවර, ගෙළිඔය, වැලිගල්ල, එගොඩ කළුගමුව, මෙගොඩ කළුගමුව, අඹකුඹුර, ගනේගොඩ, දවුලගල, හිද්දවුල සහ පිළිමතලාව යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කළේ.

Your Comments