මහනුවර – කොළඹ අතර දුම්රිය ප්‍රමාදයක්

15

දුම්රියක් කාර්මික දෝෂයකට ලක්වීම හේතුවෙන් මහනුවර සිට කොළඹ කොටුව බලා ධාවනය වන සියලූම දුම්රිය ප්‍රමාද වන බව පාලක මැදිරිය පවසනවා.
රඹුක්කන සහ කඩිගමුව අතර ප්‍රදේශයේදී පොල්ගහවෙල සිට මහනුවර බලා යන දුම්රියක් අද උදෑසන කාර්මික දෝෂයකට ලක්වුණා.
ඒ හේතුවෙන් මෙම දුම්රිය ප්‍රමාදය ඇති වන බවයි පාලක මැදිරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Your Comments