මරණීය දණ්ඩනය අහෝසි කරන්නැයි පාර්ලිමේන්තුවට පුද්ගලික යෝජනාවක්

25

මරණීය දණ්ඩනය අහෝසි කරන ලෙස ට ඉල්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී බන්දුලාල් බණ්ඩාරිගොඩ මහතා විසින් පුද්ගලික යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ඒ පිළිබඳ සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවට දන්වා සිටියා.

යෝජනාව සභාගත කිරීම පිළිබඳ ට්ව්ටර් සටහනක් තබමින් හර්ෂ ද සිල්වා මහතා දක්වා ඇත්තේ එය ගැසට් කළ පසු ඕනෑම අයෙකුට එය අධිකරණයකදී අභියෝග කළ හැකි බවයි.

මරණීය දණ්ඩනය අහෝසි කිරීමේ ඉල්ලීම පාර්ලිමේන්තුවේ විවාද කළ හැකි අතර බහුතරයක් සහාය දක්වන්නේ නම් එය නීතියක් බවට පත් කළ හැකි බවත් එහි දක්වා තිබෙනවා.

 

Your Comments