මද්‍රාසා පාසල් නියාමන කමිටු වාර්තාව අගමැතිට

43

මද්‍රසා පාසැල් නියාමනය සම්බන්ධ කමිටු වාර්තාව අද තැපැල් සේවා සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්.ඒ. හලීම් මහතා විසින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත භාර දී තිබෙනවා.
වාර්තාවට අනුව ඉදිරියේ දී ස්ලාම් ධර්මය ව්‍යාප්ත කරන සියලු මද්‍රසා පාසැල් නියාමනයට හා පොදු නීති රීති මාලාවකට යටත්ව ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි.
නීතිපතිවරයාගේ හා නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකවරයාගේ නිරීක්ෂණ ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව වාර්තාව කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.
අනතුරුව නව නීතිරීති කඩිනමින් සම්මත කර ගනු ඇති.

Your Comments