බුලත්විට මිල ඉහළට

227

නිෂ්පාදන වියදම ඉහළ ගොස් ඇති බව පවසමින් රුපියල් 30 ක්ව පැවති බුලත් විටක මිල රුපියල් 10 කින් ඉහළ දැමීමට අලෙවිකරුන් තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව දිවයින පුරා රුපියල් තිහකට අලෙවි වූ බුලත්විටක් රුපියල් 40 කට අලෙවි කරන බවයි වාර්තාවන්නේ.
පුවක් ගෙඩියක් රුපියල් හතරක තොග මිලකට අලෙවි වන අතර, බුලත් කොළයක තොග මිල රුපියල් තුනක් වන බවයි නිෂ්පාදකයින් පවසන්නේ.
මෙම තත්ත්වය මත නිෂ්පාදන වියදම ඉහළ ගොස් ඇති බව ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා.
විශාල පිරිසක් සිය ජීවන වෘත්තිය ලෙස දෛනිකව බුලත්විට අලෙවි කරන බව ද සඳහන්.

 

Your Comments