බස්නාහිර සභාපතිට විශ්වාසභංගයක්

41

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සභාපතිවරයාට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා.
එම පළාත් සභාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් විසින් එම යෝජනාව ලේකම්වරයාට ඊයේ භාරදී ඇති බව සඳහන්.

Your Comments