බස්නාහිර පළාතේ මදුරුවන් බෝවීමේ හැකියාව 20% ඉක්මවයි

20

බස්නාහිර පළාත තුළ මදුරුවන් බෝවීමේ හැකියාව සියයට 20කට වඩා වැඩි බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය පවසනවා.
ඩෙංගු වසංගත තත්ත්වයක් අවම කිරීමේ අරමුණින් පසුගිය 13 සහ 14 යන දෙදින තුළ විශේෂ වැඩසටහනක් බස්නාහිර පළාතේ ක්‍රියාත්මක වී තිබූ බව සදහන්.
එහිදී ස්ථාන 57 දහස් 657ක් පරීක්ෂා කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.
ඉන් 12 දහස් 471ක මදුරුවන් බෝවීමේ අවදානමක් පැවති බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සඳහන් කළා.
ඩෙංගු මර්දන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය සහ ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය එක්වයි මෙය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණේ.

Your Comments