පොලිසියේ ස්ථාන මාරුවීම් 53ක් පොලිස් කොමිසම මැදිහත්වී නවතයි

43

සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරුන් සහ පොලිස් අධිකාරීවරුන් 53 දෙනකුට හදිසියේම ලබා දුන් ස්ථාන මරු නියෝග වහාම අවලංගු කරන ලෙස ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව නියෝග කර තිබෙනවා.
පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා විසින් මෙම ස්ථාන මාරු නියෝග නිකුත් කරනු ලැබ ඇත්තේ ඊයේ දිනයේ සිට මාසයක කාලයක් සඳහා තාවකාලිකව ක්‍රියාත්මක වීමේ පදනම මතයි.
එම ස්ථාන මාරු නියෝග වල සඳහන් කර ඇත්තේ ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව 2018 නොවැම්බර් පළමු වැනි දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සේවයේ අවශ්‍යතා මත මාසයක කාලයක් සඳහා ඔවුන් තාවකාලික පදනම මත අනියුක්ත කරන බවයි.
එම මාරුවීම් වලට අදාල නියෝගය නිකුත් කළ පසු පොලිස්පතිවරයා ඊට අනුමැතිය ගැනීම සඳහා ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවට යොමු කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව රැස්වූ ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව එම ස්ථාන මාරුවීම් 53 වහාම අත්හිටු වීමටයි තිරණය කර ඇත්තේ.
 

Your Comments