පොල් වගා ප්‍රවර්ධන සතියක්

40

පොල් වගා ප්‍රවර්ධන සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් මස 02 වනදාට යෙදී තිබෙන ජාත්‍යන්තර පොල් දිනයට සමගාමීවයි.

මේ යටතේ ආගමික ස්ථාන, රාජ්‍ය ආයතන සහ පාසල් කේන්ද්‍ර කරගත් පොල් වගා වැඩසටහන් දියත් කිරීමට නියමිතයි.

පොල් පර්යේෂණ ආයතනය හා ඒකාබද්ධව ව්‍යාපෘති සංවාද, නාගරික ගෙවතු වගා වැඩසටහන්, පොල් වගා ක්ෂේත්‍ර දින සහ ගොවි සම්මන්ත්‍රණ ද පැවැත්වීමට ද සැලසුම් කර තිබෙනවා.

Your Comments