පිටකොටුවේ ගින්නක්

37

පිටකොටුව ප්‍රධාන හරස් වීදියේ මහල් වෙළඳ සැලක ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා. ගින්න නිවීම සඳහා රථ 6ක් යොදාගෙන ඇති බවයි කොළඹ ගිනි නිවීමේ ඒකකය පවසන්නේ.

Your Comments