පැය 24කදී මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධ පැමිණිලි 54ක්

13

ගතවු පැය 24ක කාලය තුල මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීමට අදාළ පැමිණිලි 54ක් ලැබී ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසනවා.
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරමින් එම කොමිසන් සභාව පෙන්වා දෙන්නේ ජනාධිපතිවරණයට අදාළව ඔක්තෝම්බර් 08 වනදා සිට මේ දක්වා එවැනි පැමිණිලි 513ක් ලැබී ඇති බවයි.
ඒ අතරට ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා 12ක් ද ඇතුලත් බව සඳහන්.

Your Comments