පාසල් ආරම්භ කිරීම ගැන විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද

54

පාසල් ආරම්භ කිරිම සඳහා සැලැස්මක් සකස් කිරිම සම්බන්ධයෙන් වු විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද පැවැත්වෙනවා.
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සදහන් කලේ සාකච්ඡාව සඳහා ප්‍රාථමික සහ ප්‍රධාන පෙළේ පාසල් විදුහල්පතිවරුන්, විභාග කොමසාරිස්වරයා ඇතුළු අධ්‍යාපන බලධාරීන් සහභාගී වීමට නියමිත බවයි.
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරි දිනක දී පාසල් ආරම්භ කිරීම සඳහා සුදුසු දිනයක් තීරණ කර දැනුම් දීමෙන් පසු ඊට මුහුණදීම සඳහා විකල්ප කිහිපයකින් යුත් ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම මෙම සාකච්ඡාවේදී සිදු වනු ඇති.
එම ක්‍රමවේදය යෝජනාවලියක් ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා වෙත භාරදීමට නියමිතයි.

Your Comments