පාලන මිල ඉක්මවා තිරිඟු පිටි විකුණූ වෙළඳුන්ට වැඩ වරදියි

77

රජයේ පාලන මිලට වඩා වැඩි මිලකට තිරිඟු පිටි අලෙවි කල හැටන් නගරයේ වෙළදුන් රැසක් නීතියේ රැහනට කර ගත් බව නුවරඑලිය පාරිභෝගික සේවා අධිකාරි කාර්යයාල පවසනවා.
හැටන් නගරයේ තිරිඟු පිටිවල මිල ප්රදර්ශනය නොකල පාලන මිලට වඩා පිටි අලෙවි කල වෙළදුන් රැසක් සිදුකල හදිසි වැටලිමකදි නිතියේ රැහැනට කර ගත් බව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය
පාලන මිලට වඩා තිරිඟු පිටි අලෙවි කරන වෙළදුන් නිතියේ රැහුනට කර ගැනිමට දිස්ත්රික්කය පුරා මෙවැනි වැටලිම් අඛණ්ඩව සිදු කරන බව බව නුවරඑලිය පාරිභෝගික සේවා අධිකාරි කාර්යයාල
මේ අතර , තිරිඟු පිටි අලෙවි කරන වෙළදුන් කියා සිටින්නේ රජය මගින් පනවා ඇති උපරිම සිල්ලර මිලට ප්රමිතියෙන් ඉහල තිරිගු පිටි කිලෝවක් අලෙවිකිරිමට නොහැකි බවයි.

Your Comments