“පාර්ලිමේන්තුව වසා තැබීමෙන් රටට ගැටලුවක් නැහැ”

28

පාර්ලිමේන්තුව වසර 3කට පමණ වසා දැමීමෙන් කිසිඳු ගැටලුවක් ඇති නොවන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා පවසනවා.
හොරණ මේධංකර මහා විද්‍යාලයේ පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments