පළාත් සභා සීමානිර්ණ වාර්තාව ගැන එක්දින විවාදය හෙට

35

පළාත් සභා සීමානිර්ණ වාර්තාව පිළිබඳ දිනක විවාදයක් හෙට පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.
විවාදය පෙරවරු 11.00ට ආරම්භ වීමට නියමිත අතර එය පස්වරු 6.00 දක්වා පැවැත්වීමටයි නියමිතව ඇත්තේ.
විවාදය සඳහා යෝජනාව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා විසින ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර සීමානීර්ණ වාර්තාව මැති සබයේ තුනෙන් දෙකක ඡන්දයෙන් සම්මත කර ගත යුතුයි.
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා විසින් පළාත් සභා නිර්ණ වාර්තාව ඉකුත් මාර්තු 6 වැනි දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.

Your Comments