පළමු රන්දෝලි පෙරහර – සජීව විකාශය | The First Randoli Perahera 2020

46

පළමු රන්දෝලි පෙරහර සජීව විකාශය | The First Randoli Perahera 2020

පළමු රන්දෝලි පෙරහර සජීව විකාශය | The First Randoli Perahera Live From Kandy, Sri Lanka

YouTube (English Stream) :https://bit.ly/2OJwsGF

broadcast by: Sri Dalada Maligawa’s Media Bureau.

Your Comments