පවතින තත්ත්වය අනුව මහ මැතිවරණය පැවැත්වුවහොත් ඡන්දදායකයින් වැඩි පිරිසක් ඡන්දය භාවිතයෙන් වළකියි

21

පවතින තත්ත්වය අනුව මහ මැතිවරණය පැවැත්වුවහොත් ඡන්දදායකයින් වැඩි පිරිසක් ඡන්දය භාවිත කිරීමෙන් වැලකෙනු ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පී හැරිසන් මහතා පවසනවා.
ඒ අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

 

Your Comments