නිරෝධායන කලාපවලට ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා බෙදාහැරිම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

19

නිරෝධායන කලාප සහ නිරෝධායනය වන නිවෙස්වලට නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා බෙදීම සෞඛ්‍ය අංශවල උපදෙස් ලැබෙනතුරු නතර කිරීමට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.
නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා නිවෙස් වෙත බෙදීම ඊයේ සිට ආරම්භ කෙරුණා.
ඒ අනුව මේ වනවිට නිරෝධායන ප්‍රදේශ ලෙස නම්කර ඇති කිසිදු කලාපයකට හෝ නිරෝධායනය වන ලෙස දන්වා ඇති නිවෙස්වලට ඒවා බෙදීමෙන් වැළකී සිටින බවයි තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කලේ.
ලබන 29 වැනිදා වනවිට සියලුම නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා බෙදා අවසන් කිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.
මේ අතර ලබන 19 හා 26 යන ඉරිදා දින විශේෂ බෙදීම් දින ලෙස නම් කර තිබෙනවා.
තැපැල් කාර්යාල 2200 ක 7500 ක් පමණ වන සේවක මණ්ඩලයක් විසින් නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා බෙදීම සිදුකරන බවද තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කලා.

Your Comments