නව තාක්ෂණය යොදාගනිමින් ඉඩම් ඔප්පු ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවාව කඩිනමින් අරඹනවා

16

නවීන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් ඉඩම් ඔප්පු ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවාව කඩිනමින් ආරම්භ කරන බව අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා පවසනවා.
අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ පැවති ඉඩම් ඔප්පු ලියාපදිංචි කිරීමේ එක්දින සේවාවේදී අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළකළා.

Your Comments